ഫാക്ടറി ടൂർ

ഓഫീസ് കെട്ടിടം

Office building
Office building1

വർക്ക്ഷോപ്പ്

workshop9
workshop345
workshop4
workshop23
workshop2
workshop3

ഉത്പാദനം

production
production4
production3
production2